Menu

6 tips om het veiligheidsgevoel in uw gemeente te versterken

Buurtwerk, verenigingen of burgerparticipatie: socio-culturele initiatieven staan bekend als dé manier om een gedeelde burgerschapscultuur te creëren in gemeentes. Maar toch speelt ook veiligheid nog altijd een cruciale rol wanneer we spreken over sociaal-culturele integratie in gemeentes. We geven daarom 6 tips om het veiligheidsgevoel in uw gemeente te versterken.

22-03-2019 -

Hoe veiliger we ons voelen, hoe meer we openstaan voor verbinding en empathie en vice versa. Veiligheid creëert men niet enkel door de objectieve veiligheid aan te pakken, zoals bijvoorbeeld met het terugdringen van criminaliteitscijfers of meer blauw op straat. Het meet zich ook in hoe de inwoners van uw gemeente onveiligheid ervaren. Die gevoelens zijn vooral gebaseerd op visuele kenmerken zoals donkere en afgelegen gebieden, hangjongeren in het park of een verminderde sociale samenhang of beeldvorming.

Om onveiligheidsgevoelens tegen te gaan is een aanpak op maat nodig voor concrete lokale problematieken. Hoe kan u dit doen vanuit het lokaal bestuur?

1. Analyseer de buurt

Maak samen met lokale partners een omgevingsanalyse op; zo brengt u zowel de sterktes als de zwaktes van de buurt in kaart. Deze analyse dient als basisinstrument om de verdere veiligheidsaanpak op verschillende beleidsdomeinen uit te werken.

2. Plaats diversiteit op de agenda van het lokaal en zonaal veiligheidsbeleid

De verankering van het politionele beleid in het zonaal veiligheidsplan kan zorgen voor afstemming tussen alle betrokken partners uit de veiligheidsketen. Omdat de zonale veiligheidsraad de vorderingen van het plan jaarlijks opvolgt, kan u het lokale beleid bijgevolg beter afstemmen. Concrete tips om diversiteit op de agenda van de politiezones te plaatsen vindt u hier terug.

3. Bouw een vertrouwensrelatie op met alle burgers

Een sterke vertrouwensband tussen politie en burgers bevordert de leefbaarheid en de effectiviteit van een veiligheidsbeleid. Gekende sleutelfiguren, betrouwbare en geloofwaardige individuen met een achterban binnen de gemeenschap, kunnen hierbij helpen.

Hou ook rekening met de diversiteit die er binnen de gemeenschap is. De imam is niet noodzakelijkerwijs de spreekbuis van alle moslims in de gemeente. Ga bijvoorbeeld ook in gesprek met de voorzitters van de jongerenorganisaties of van lokale vzw’s. Zorg voor een regelmatige dialoog op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau. Voer de gesprekken vanuit een gedeelde bezorgdheid en op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid: wat kunnen we voor elkaar betekenen?

4. Buig spanningen om in een positief verhaal

In sommige buurten creëren hangjongeren een klimaat van wantrouwen. Een mogelijke oplossing lijkt vaak te zijn een hangplaats minder aantrekkelijk te maken of strenge controles uit te voeren. Wil u dit constructiever aanpakken, dan kunt u een dialoog creëren tussen de jongeren, buurtbewoners en derden (zoals een jongerenwerker, politiediensten, buurtbemiddelaars). Het is belangrijk niet alleen rekening te houden met het belang van de omwonenden, maar ook met de belangen van de jongeren die gebruik maken van de ruimte.

5. Divers personeelsbeleid in veiligheids- en preventiediensten

Als overheidsdiensten hebben politiediensten en lokale besturen een voorbeeldfunctie om mensen aan te werven op basis van hun competenties, ongeacht hun herkomst, religie of gender. Een politie of gemeenschapswacht die divers is zal niet alleen het vertrouwen van burgers versterken, het zal de dienst ook een ruimere kennis opleveren.

De bril van waaruit lokale diensten kijken naar een fenomeen, zoals diversiteit, is cruciaal voor hoe u er mee omgaat. Om bijvoorbeeld radicalisering aan te pakken, heeft u kennis nodig over specifieke culturele of religieuze gewoontes en gebruiken.

6. Denk na over communicatie

Wegwerken van drempels doet u tevens door aan een positieve beeldvorming over de werking en gangbare omgangsvormen bij de lokale diensten te sleutelen. Door op een laagdrempelige manier informatie te verspreiden over onder andere de aanwervingsprocedure en werking kunt u meer mensen bereiken en overtuigen.

Meer weten? Bestel dan onze publicatie: Bouwen aan diversiteit: inspiratie voor een lokaal integratiebeleid.

Ook interessant

Politie & veiligheid

Wet op het politieambt | 22ste editie

Eddy De Raedt
Philippe Rosseel
Bart Van Thienen

Bestel uw printeditie

Omgeving

Lokaal waterbeleid

Christophe Claeys

Bestel uw printeditie

Bestuur & organisatie

Strategische coördinatie

Gwenny Cooman
Kurt Parmentier
Karin De Craecker

Bestel uw printeditie

Bestuur & organisatie

Tucht en preventieve schorsing in Vlaamse lokale besturen - Handleiding

Maureen Landtsheere

Bestel uw printeditie

Beleid, Communicatie

24 Sep

Opleiding: Communicatie belicht vanuit het bestuursdecreet

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 169

Schrijf u in