Menu

De 6 doelstellingen van het nieuwe Vlaamse decreet bestuursrecht

Recent trad het Vlaamse decreet bestuursrecht in werking. Maar wat zijn nu eigenlijk de doelstellingen van dit nieuwe decreet?

01-05-2019 - door Frankie Schram

1. Het zoveel mogelijk harmoniseren en op elkaar afstemmen van de toepassingsgebieden

De decreten die in het Bestuursdecreet werden opgenomen, hadden allemaal uiteenlopende toepassingsgebieden. Een van de doelstellingen van het Bestuursdecreet was de toepassingsgebieden zoveel mogelijk te harmoniseren en op elkaar af te stemmen. Dit is waar mogelijk en wenselijk gedaan.

2. Vereenvoudiging van rapporteringsverplichtingen

In de twaalf vroegere bestuurlijke decreten waren een aantal rapporteringsverplichtingen opgenomen. Waar mogelijk en opportuun werden deze op elkaar afgestemd of vereenvoudigd.

3. Vernieuwing van het Vlaams Bestuursrecht

De inhoudelijke vernieuwingen in het Bestuursdecreet hingen sterk samen met de keuzes in het Witboek Open en wendbare overheid. Hierbij de belangrijkste krachtlijnen:

 • Digitale dienstverlening: virtueel loket voor burgers
 • Elektronische dienstverlening
 • Inclusieve dienstverlening: richtlijn Webtoegankelijkheid
 • Oplossingsgerichte dienstverlening: communicatie en klachten
 • Participatie: meer toegankelijke adviesraden
 • Participatie: meer ‘strategische’ strategische adviesraden
 • Participatie: consultatieportaal als kruispunt voor participatiemomenten
 • Participatie: recht om beleidsvoorstellen in te dienen
 • Participatie bij politieke besluitvorming over complexe maatschappelijke uitdagingen
 • Regelgeving: transparante besluitvorming als norm
 • Regelgeving: experimentwetgeving en regelluwe zones
 • Regelgeving: actieve informatieplicht bij inwerkingtreding regelgeving
 • Onderbouwd beleid
 • Oplossingsgericht samenwerken

4. Handhaving

Het toezicht op de naleving van de bepalingen in het Bestuursdecreet is en blijft divers ingevuld. Dit zijn meestal bestaande procedures. Er zijn in het Bestuursdecreet zelf een aantal organen met een specifieke toezichtstaak opgenomen, zoals de beroepsinstanties voor openbaarheid van bestuur en voor hergebruik.

Ook buiten het Bestuursdecreet bestaan er instellingen met een toezichtfunctie: de Vlaamse ombudsman voor klachtenbehandeling, de federale gegevensbeschermingsautoriteit en de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.

Tot slot is er ook nog een algemeen politietoezicht binnen de interne werking van de Vlaamse regering en de bijhorende besluitvormingsprocedures. Via een aantal rapporteringsverplichtingen aan het Vlaams Parlement wordt in bijkomend toezicht voorzien.

Voor vele bepalingen van het Bestuursdecreet wordt echter ook gerekend op een spontane naleving door de verschillende instanties. Dit is ook één van de redenen waarom een ruim participatief traject is opgestart voorafgaand aan de opmaak van het ontwerp van het Bestuursdecreet. In het Bestuursdecreet zijn daarom ook geen specifieke sancties opgenomen.

5. Afstemming met het decreet houdende de aanpassing van de decreten aan de algemene verordening gegevensbescherming

Op 30 mei 2018 werd het decreet houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) aangenomen door het Vlaams Parlement.

Dat decreet brengt de bestaande decreten in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming.

Dat decreet bevat zo ook wijzigingsbepalingen aan de bestaande bestuurlijke decreten die in het Bestuursdecreet werden opgenomen. Omdat over deze wijzigingen vooraf werd afgestemd, houdt het Bestuursdecreet al rekening met deze wijzigingen.

6. Omzetting van richtlijn EU 2016/2102 over webtoegankelijkheid

Via het Bestuursdecreet wordt de omzetting van richtlijn EU 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad van 26oktober 2016 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties gerealiseerd.

Auteur: Prof. Dr. Frankie Schram

Bron: Wegwijs in het bestuursdecreet

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Wegwijs in het Bestuursdecreet

Frankie Schram

Bestel uw printeditie

Bestuur & organisatie

Heldere handhaving

Carole M. Billiet
Liesbet Deben
Patricia Popelier
Koen Van Aeken

Bestel uw printeditie

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement, handboek voor openbare besturen

Frankie Schram

Bestel uw printeditie

Beleid, Communicatie

24 Sep

Opleiding: Communicatie belicht vanuit het bestuursdecreet

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 169

Schrijf u in

Bestuur & organisatie

Tucht en preventieve schorsing in lokale besturen - Richtlijnen

Maureen Landtsheere

Bestel uw printeditie