Menu

Drie concrete cases van vermaatschappelijking in de zorg

Heel wat mensen in onze samenleving dreigen uit de boot te vallen omwille van ziekte, handicap of een andere kwetsbare leefsituatie. Wij geven drie praktijkvoorbeelden van lokale besturen die ervoor zorgen dat mensen elkaar beter ondersteunen.

24-06-2019 -

  1. Case 1: Zorgzame buurten in de gemeente Londerzeel

Het is de ambitie van de gemeente Londerzeel om ieders welzijn te bevorderen. De gemeente wilt dat iedereen – ook de meest kwetsbaren – naar school kunnen gaan, kunnen ondernemen, zich kunnen verplaatsen, enzovoort. Dat vereist concreet een buurtgerichte aanpak, want elke buurt is anders: de omvang, sfeer, bewoners en voorzieningen verschillen van elkaar.

Londerzeel kiest heel duidelijk voor een integrale aanpak: het brengt in elk van de vier deelgemeenten een buurtnetwerk tot stand waar sleutelfiguren uit de buurt deel van uitmaken. Het gaat om lokale vrijwilligers, handelaars, verenigingen, wijkagenten en andere sleutelfiguren. Overkoepelend organiseert Londerzeel op gemeenteniveau ook een netwerk met professionele partners in de verschillende beleidsdomeinen. Denk maar aan woonconsulenten, duurzaamheidsambtenaren, thuisverpleegkundigen, de woonzorgcentra en andere zorgpartners, de coördinator vrijwilligerswerking, enzovoort.

Een buurtverbinder stuurt de buurtnetwerken vervolgens concreet aan en ondersteunt ook het overkoepelend netwerk. Het actieplan omvat acties zoals het uitvoeren van een buurtscan, het organiseren van buurtbabbels, outreachend en proactief werken, de oprichting van een sociaal meldpunt, enzovoort.

  1. Case 2: Betaalbare en inclusieve woonvormen in de gemeente Niel

Het bedrijf Toontjeshuizen bouwt innovatieve woningen voor volwassenen met een beperking. De gemeente Niel heeft stukken grond in erfpacht ter beschikking gesteld van Toontjeshuizen. In de voorwaarden werd ook het sociaal verhuurkantoor als partner ingetrokken.

De gebouwen die gerealiseerd worden via Toontjeshuizen zullen immers verhuurd worden aan het sociaal verhuurkantoor – dat de woningen op zijn beurt doorverhuurt op basis van een doelgroepenplan en een toewijzingsrecht. Dat zorgt ervoor dat de co-housing en solidariteit van de ingezette zorgmiddelen bij de instroom de uitgangspunten blijven. Hierdoor hebben de bewoners ook recht op een huursubsidie én tellen de woningen mee in het te realiseren van de sociale doelstellingen van de gemeente.

Het erfpacht voorziet ook in een eventuele definitieve overname van de gebouwen door de sociale huisvestingsmaatschappij, waardoor mensen dus kunnen huren onder de voorwaarden van sociaal huurrecht.

In Niel wordt concreet samengewerkt met een door de Vlaamse overheid erkende zorgpartner, Pegode, die instaat voor de ondersteuning en de zorg aan de bewoners. In het woonconcept wordt een ‘host’ voorzien, die onder meer instaat voor de dagelijkse exploitatie van de woningen en de organisatie van de ondersteuning en de zorg.

  1. Case 3: Sociaal ondernemerschap in Gent

De Torekes is een gemeenschapsmunt waarmee de stad Gent inzet op buren- en milieuzorg in de wijk Rabot. Met deze munt kunnen inwoners bijvoorbeeld een moestuin huren, in het sociaal restaurant gaan eten of bij de lokale handelaar inkopen doen.

Door zich in de buurt in te zetten kunnen zij ook Torekes verdienen. Dat kan door bijvoorbeeld de buurt proper te houden, handelaars te helpen, kapotte fietsen te herstellen, enzovoort. Er is ook een conversie voorzien naar euro’s. Het lokaal bestuur stelt hiervoor een budget ter beschikking.

De Torekes geven de inwoners, lokale brugfiguren en wijkgerichte organisaties een concreet instrument in handen om nieuwe activiteiten met de buurt op te zetten en vrijwilligers te waarderen. De sterke betrokkenheid en ontplooiing van mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie die door welzijnsvoorzieningen vaak moeizaam worden bereikt, is één van de successen van de Torekes. In die zin is het werken met een gemeenschapsmunt complementair aan wat het stadsbestuur, lokale ondernemers en welzijnsvoorzieningen doen.

Meer praktijkvoorbeelden vind je in het cahier Vermaatschappelijking van het Handboek Bouwen aan een breed sociaal beleid

Ook interessant

Sociaal beleid & werk

Bouwen aan diversiteit: Inspiratie voor een lokaal integratiebeleid

Bestel uw printeditie

Sociaal beleid & werk

Wegwijzer naar een integrale hulpverlening - 7de ed.

Ria Vandaele

Bestel uw printeditie

Omgeving, Sociaal beleid & werk

100 basisbegrippen over sociaal wonen in Vlaanderen

Andy Dilles

Bestel uw printeditie

Sociaal beleid & werk

Migratie als metafoor

Jean-Claude Métraux

Bestel uw printeditie

Maatschappelijke integratie & werk, Sociaal beleid

08 Nov

Studiedag: Sociaal Schaduwwerk

Locatie: Universiteit Antwerpen Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen

Prijs: € 65

Schrijf u in