Menu

Hoe gemeenten en OCMW’s personeelsleden kunnen overdragen naar andere entiteiten

De overdracht van personeel is mogelijk tussen de gemeente, het autonoom gemeentebedrijf, het OCMW, een eigen publiekrechtelijke OCMW-vereniging en een intergemeentelijk samenwerkingsverband waarin een van deze besturen deelneemt. Op voorwaarde dat het ook in de plaatselijke rechtspositieregeling staat.

27-11-2019 - door Karen Alderweireldt

Geen directeurs

Verder is er de mogelijkheid van overdracht van medewerkers tussen de gemeente en het eigen OCMW, op voorwaarde dat de geldende rechtspositieregeling wordt nageleefd en mits de respectieve raden die dit goedkeuren.

Het OCMW-personeel kan overgedragen worden naar de gemeente zonder hierbij afbreuk te doen aan de sociale dienst. De maatschappelijk werkers die belast zijn met het sociaal onderzoek en de individuele hulpvragen moeten immers OCMW-personeel zijn.

Voor de gemeente is het dan weer onmogelijk om de (adjunct-)algemeen en (adjunct-)financieel directeur naar het OCMW over te dragen, want deze functies moeten verplicht vanuit de gemeente worden uitgeoefend. De Vlaamse Regering kan nog minimale voorwaarden vaststellen, maar het is niet zeker of ze dit zal doen.

Personeel kan niet weigeren

Gaat het om een overdracht van een volledige dienst of afdeling, dan moet het bestuur nagaan of de Europese richtlijn 2001/23/EG – over het behoud van rechten van werknemers bij overdracht van ondernemingen, vestigingen of onderdelen daarvan – van toepassing is. Volgens die richtlijn moet de overnemer de arbeidsovereenkomst die het contractuele personeelslid met zijn bestuur gesloten had  volledig overnemen gedurende een minimale termijn (minstens een jaar).

Het contractueel aangestelde personeelslid kan de overdracht niet weigeren.

In individuele situaties – dus buiten de toepassing van de Europese richtlijn – moet het contractueel aangestelde personeelslid in principe instemmen met de overdracht naar het andere bestuur. De arbeidsovereenkomst kan dan in gemeenschappelijk akkoord beëindigd worden en er kan een arbeidsovereenkomst opgemaakt worden met de nieuwe werkgever.

Eenzijdige wijzigingen

Een statutair personeelslid wordt ingezet volgens de behoeften van de dienst. Dat gebeurt eenzijdig en is inherent aan statutaire tewerkstelling. Dat houdt in zekere mate ook in dat het bestuur eenzijdig wijzigingen aan het takenpakket en de arbeidsomstandigheden kan aanbrengen, zeker als de overdracht door het decreet gefaciliteerd wordt.

Maar vanuit hrm-overwegingen is het toch raadzaam om de overdracht zo veel mogelijk in onderling overleg te regelen. Het is belangrijk dat het personeelslid zelf gemotiveerd is om in zijn nieuwe bestuur aan de slag te gaan.

Door de decretale bepaling moeten personeelsleden die overgedragen worden geen nieuwe sollicitatieprocedure doorlopen bij het ontvangende bestuur. Ze worden onmiddellijk aangesteld als personeelslid van het ontvangende bestuur.

De VVSG heeft een nota gemaakt over samen personeel aanwerven of inzetten bij lokale besturen, te vinden op www.vvsg.be.

Meer informatie? Check onze publicatie Decreet lokaal bestuur in vraag en antwoord

Ook interessant

Personeel

You are management

Roel Verhaert
Goele Haest

Bestel uw printeditie

Personeel

Werken met de SWOT-analyse - 3de editie

Simonne Vermeylen

Bestel uw printeditie

Personeel

Job zoeken: check

Catherine Ruys
Wim Coppieters

Bestel uw printeditie

Personeel

Vakantiewetgeving in lokale besturen - 3de ed

Dirk Neefs

Bestel uw printeditie

Opleiding & vaardigheden, Organisatie

14 May

Opleiding: Re-integratie na langdurige afwezigheid

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 185

Schrijf u in