Menu

Hoe start je een non-discriminatieclausule of code op in jouw lokaal bestuur?

We geven een aantal stappen om tot een non-discriminatieclausule of -code te komen. Vanzelfsprekend gebruik je enkel die elementen die een meerwaarde zijn om te gebruiken in het eigen lokaal bestuur.

18-03-2021 -

In het arbeidsreglement kan een clausule worden opgenomen die uitdrukkelijk herhaalt dat elke vorm van discriminatie verboden is. Zo’n clausule heet een non-discriminatieclausule. De non-discriminatiecode is dan weer een belangrijk instrument om het beleid van de organisatie over non-discriminatie en gelijke kansen concreet te vertalen naar de werknemers. Het beoogt de participatie aan het maatschappelijk leven voor eenieder mogelijk te maken.

1. Beslissing om een clausule of code vast te leggen

Het idee om een clausule of code op te nemen in de reglementering van het bestuur kan een verschillende oorsprong hebben:

 • De werkgever en/of de werknemersorganisatie(s) willen non-discriminatie stimuleren.
 • Er wordt een probleem op de werkvloer vastgesteld.
 • Het kan onderdeel zijn van de missie van een bestuur.

2. Samenstelling van een werkgroep of denktank

De opmaak van een non-discriminatieclausule of -code is in ieder lokaal bestuur maatwerk. Daarnaast is het belangrijk dat de medewerkers de meerwaarde ervan inzien en de clausule of code ook daadwerkelijk toepassen. De oprichting van een werkgroep of denktank die het tot stand komen van een clausule of code ondersteunt, kan helpen dat maatwerk te leveren en het draagvlak te vergroten.

Waarom een werkgroep?

 • Om erkenning en draagvlak te creëren.
 • Om sterktes en zwaktes in de organisatie in kaart te brengen.
 • Om prioriteiten te stellen.
 • Om visie, actieplannen, maatregelen of richtlijnen te ontwikkelen en te communiceren.
 • Om het beleid te evalueren, bij te stellen en actueel te houden.

De onderstaande vragen, antwoorden en tips hieronder helpen je om een werkgroep op te starten.

Vormen van de werkgroep

Zet mensen samen op een manier waaraan behoefte is. De oprichting van een specifiek overleg die de totstandkoming van de clausule of code begeleidt is natuurlijk een mogelijkheid. Geef zo’n overleg een aansprekende naam mee: ‘werkgroep’ bijvoorbeeld geeft goed aan wat de taak is van zo’n overleg. Soms kan een andere naam, bijvoorbeeld ‘denktank’, mensen enthousiast maken deel uit te maken van zo’n overleg.

Overweeg of het zinvol is het overleg een permanent of tijdelijk karakter te geven. Soms is het ook mogelijk om geen apart overleg op te richten, maar de opmaak en opvolging van de clausule- of code te agenderen in een bestaand overleg, zoals een teamvergadering.

Hoe is de groep samengesteld?

Streef naar diversiteit en complementariteit. Laat verschillende diensten, afdelingen, functies, leeftijd … vertegenwoordigd zijn in de werkgroep. Zo creëer je draagvlak en stroomt informatie beter door. Zorg er wel voor dat bovendien minstens één lid van het managementteam meewerkt aan de werkgroep. Dat draagt ertoe bij dat de vorderingen over de opmaak van de clausule of code ook op het niveau van het managementteam gekend en gedragen zijn.

Besloot je eerder om geen aparte werkgroep in het leven te roepen, maar gebruik te maken van bestaande overlegstructuren, overweeg dan zeker om voor dit agendapunt andere collega’s en het lid van het managementteam uit te nodigen.

Afspraken

Het is belangrijk om voorafgaand aan het overleg een aantal zaken af te bakenen en afspraken te maken over:

 • De opdracht van het overleg;
 • Het mandaat;
 • De ruimte op vlak van tijdsinvestering en looptijd van het overleg, maar eveneens op financieel vlak;
 • Opleidingsmogelijkheden met betrekking tot het thema.

Auteur: Pol Despeghel, sectorconsulent lokale besturen, Diverscity

Meer informatie? Check onze publicatie Personeel & Organisatie

Ook interessant

Personeel

Kennisborging en kennismanagement in de publieke sector

Marie-Laure Ruyssen

Bestel

Personeel

Motivatiebeleid

Bestel

Personeel

Personeel & Organisatie | Print + digitaal met abonnement

Bestel

Personeel

Feedback geven en ontvangen

Ann Moreels

Bestel

Personeel

De pensioenthematiek in lokale besturen (4de editie)

Marijke De Lange

Bestel

Personeel

Meer bereiken? Dan doe je het beter anders!

Elke Panis
Jos Vanoppen

Bestel