Menu

Hoe de secundaire school Busleyden sport-infrastructuur deelt

Het openstellen van schoolinfrastructuur gebeurt op veel verschillende manieren. Een schoolbestuur kan hier heel ver in gaan, of eerder voorzichtig zijn. Hoewel elke openstelling waardevol is, heeft de ene invulling toch meer kans op slagen en meer impact op de lange termijn dan de andere. Wij trokken naar het atheneum Busleyden in Mechelen voor een succesvol voorbeeld.

12-03-2020 - door ISB vzw

Busleyden Atheneum, Campus Caputsteen, Mechelen

  • Aantal leerlingen: +600
  • School: Secundaire school
  • Aantal uren openstelling per week: 10-20
  • Aantal naschoolse sporten: 2-5
  • Aantal sportzalen: 1

In Mechelen vinden we langs de spoor­weg Campus Caputsteen van het Busleyden Atheneum. Achteraan het schoolterrein ligt de schoolsporthal. Via de fietsostrade kan je een nieuw gemaakte ingang bereiken die naschoolse gebruikers toelaat om makkelijk, met badges binnen te gaan in de sportzaal. Om alle afspraken en reservaties van deze gebruikers in orde te brengen werden uren vrijgemaakt, zodat een leerkrachte LO als ver­antwoordelijke kon optreden.

Kansen grijpen

Voor 2016 was er geen openstelling in de school. De sporthal lag dan ook verstopt in het schoolgebouw. Om toegang tot de zaal te krijgen moest je door het schoolgebouw. Dit was de voornaamste praktische drempel om niet open te stellen, hoewel de school de meerwaarde wel al inzag.

De situatie veranderde toen een fietsostrade werd aangelegd. De fietsostrade pas­seerde het terrein van de school, en liep paral­lel met de zijmuur van de schoolsporthal. Plots was het dus niet langer nodig om het hele schoolterrein en gebouw over te steken om aan de sporthal te komen. Er ontbrak enkel nog een nieuwe deur.

Wanneer in 2016 de Vlaamse ministers van sport en onderwijs samen een projectsubsi­die lanceerden die scholen moest helpen hun sporthallen meer open te stellen na school­tijd zag de directrice haar kans. Er werd een nieuwe deur met badgesysteem geïn­stalleerd, zodat de sporthal vanaf nu ook via de fietsostrade toegankelijk is. Bovendien kre­gen de kleedkamers een kleine upgrade. De infrastructuur was nu klaar voor de openstel­ling, op naar de volgende uitdaging.

Starten met openstelling, uitwerken van een exploitatieplan

De stad gaf aan de openstelling te willen ondersteunen met kennis en advies, maar kon geen taken op zich nemen. Met alle aangele­verde informatie en voorbeelddocumenten uit andere onbemande zalen van Mechelen kon de directrice een gebruiksovereenkomst en intern reglement opmaken.

Ondertussen begonnen de eerste vereni­gingen op te pikken dat er een nieuwe zaal beschikbaar zou komen. Er was geen overrom­peling, maar de eerste gebruikers toonden snel interesse en na een rondleiding en een kennis­makingsgesprek waren de eerste overeenkom­sten getekend.

De directie besloot dat er iemand binnen de school de verantwoordelijkheid voor deze openstelling zou moeten krijgen. Uit verschil­lende mogelijkheden werd gekozen om dit als een extra takenpakket aan een leerkracht LO te geven. Dit kon mooi gecombineerd worden met een aantal uren Lichamelijke Opvoeding waarvoor sollicitaties liepen. De geselec­teerde kandidate, Charlotte was bereid om deze taak op zich te nemen.

Verschillende taken

Terwijl de installatie van het badgesysteem op zich liet wachten kreeg de pas aangeworven leerkrachte de kans om de gebruikers goed te leren kennen. In het begin moest namelijk de deur steeds door haar worden ontsloten en gesloten. Na enkele maanden op deze manier behelpen werd uiteindelijk een badgesysteem geïnstalleerd.

Een van de belangrijke taken was nu om bad­ges te programmeren en aan de verantwoor­delijken van de verenigingen geven. De school stelt voorlopig enkel open aan georgani­seerde sporters. Hierdoor kunnen de afspra­ken op lange termijn gemaakt worden en moe­ten de sleutels maar 1 keer per jaar uitgedeeld worden. Aan het einde van het jaar worden de sleutels onbruikbaar, en worden ze sowieso terug verzameld door de school.

Omdat de gebruikers nu zelf de deur kunnen opendoen was het niet altijd nodig om aan­wezig te zijn tijdens het naschools gebruik. Als leerkracht komt Charlotte bijna dagelijks in de sporthal, bovendien weten haar colle­ga’s dat ze bij haar terecht kunnen als tijdens het eerste uur onregelmatigheden worden vastgesteld door de naschoolse openstelling.

Een van de taken waar Charlotte zich nu op kon focussen is het bekend maken van de sport­zaal. Nog niet alle verenigingen uit de buurt weten dat ze vanaf nu ook terecht kunnen in deze sporthal. Hiervoor wordt onder­handeld met de sportdienst, om de sport­zaal op de website op te nemen. Gelijktijdig worden brieven verstuurd naar de Mechelse sportclubs. Leerkrachten die betrokken zijn bij sportverenigingen helpen ook mee aan de verspreiding. Dit alles met voorzichtig succes, er lijkt interesse te zijn voor het vol­gende seizoen.

Plannen, afspreken en evalueren

Elke vereniging die zich aanmeldt om gebruik te maken van de sporthal kan met Charlotte kijken wanneer de zaal nog beschikbaar is. Het is duidelijk op welke momenten de zaal gebruikt kan worden. Zolang een tijdslot nog niet is ingevuld kan er over gepraat worden.

Wanneer besloten wordt om een tijdslot in te vullen, ondertekenen de gebruikers de gebruiksovereenkomst en het interne reglement. Ze krijgen van Charlotte een of meerdere badges, afhankelijk van wat afge­sproken is. Deze badges zijn zo ingesteld dat ze enkel de deur openen op momenten dat deze vereniging toegang mag hebben.

Charlotte volgt de gebruikers op. De eerste keren komt ze nog langs, later hoort ze van haar collega’s of er iets te melden was, of merkt ze het zelf op tijdens de les. Het omgekeerde is ook waar. Als de verenigingen een probleem of onduidelijkheid tegen komen, dan kunnen zij contact opnemen met Charlotte. Meestal kan het probleem onmiddellijk aangepakt worden, anders kan Charlotte rekenen op het schoolteam, wanneer bijvoorbeeld de klus­jesman moet ingeschakeld worden. Voor fac­turatie wordt gerekend op het secretariaat, die de juiste gegevens krijgt en ook weet waar ze eventuele verduidelijking moeten gaan zoeken.

Een aangename uitbreiding

De keuze om het pakket van een leerkracht lichamelijke opvoeding uit te breiden is in dit geval dus heel goed uitgepakt. De leer­krachten LO zijn sowieso al nauw betrokken bij de sporthal, vaak kennen ze ook hun weg in de wereld van sportverenigingen. Hierdoor hebben ze een goed profiel voor deze taak. Charlotte vindt het in elk geval een leuke uit­breiding op haar takenpakket.

Meer informatie? Check dan de publicatie Openstellen van schoolsportinfrastructuur