Menu

Opinie Coronacrisis: Wij zijn trots op onze ouderenzorg

Medewerkers van woonzorgcentra hebben zich in de voorbije coronaweken, in ondankbare omstandigheden, zoals altijd met hart en ziel ingezet voor zwaar zorgbehoevende ouderen. Zij hebben hierdoor het hart van onze samenleving veroverd, maar zullen hiervoor niet beloond worden.

28-04-2020 - door Robert Geeraert

Vele ouderen vinden de woonzorgcentra nu immers onveilig en zullen in de toekomst niet meer naar een woonzorgcentrum willen verhuizen. Daarenboven willen zij liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen met de nodige thuiszorg.

Het zorglandschap zal in de komende jaren ingrijpende veranderingen ondergaan. Maar in tegenstelling tot wat sommigen beweren, zullen woonzorgcentra ook in die gewijzigde context een centrale rol blijven opnemen op voorwaarde dat zij creatieve, sociale ondernemingen worden. Zij moeten bovendien bereid zijn om hun infrastructuur-, zorg-, participatie-, organisatie-, samenwerkings-  en businessmodellen aan te passen.

Woonzorgcentra zullen zich in de toekomst niet alleen richten tot hun eigen bewoners maar in buurtgerichte samenwerking gecoördineerde preventieve woon- en welzijnsacties ondernemen ten aanzien van kwetsbare wijkbewoners. Zij zullen evolueren naar multifunctionele wijkcentra die, in multidisciplinaire buurtteams, ook aan thuiswonende ouderen en nieuwe doelgroepen (personen met een beperking, personen met geestelijke gezondheidsproblemen,..) zorg aanbieden.

De generalistische zorg zal in de toekomst door vaste, geïntegreerde multidisciplinaire buurtteams vanuit een zorgbuurthuis of woonzorgcentrum aan huis worden gebracht. Zwaar zorgbehoevende ouderen zullen (tijdelijk of definitief) in residentiële wijkkernen terecht kunnen. De huidige infrastructuur van de woonzorgcentra is voor de babyboomers weinig aantrekkelijk. Zij geven de voorkeur aan vernieuwende kleinschalige comfortabele woonvormen, met minder risico op virale besmetting, in inclusieve, toegankelijke, levendige, zorgzame buurten nabij (zorg)voorzieningen, waar ze elkaar kunnen ontmoeten en helpen.                                        

In de volgende decennia zullen steeds meer behandelingen die voorheen enkel in ziekenhuizen werden uitgevoerd thuis en in woonzorgcentra worden verleend. De oprichting van wijkziekenhuisafdelingen (in geïntegreerde woonzorgcentra) zal mogelijkheden bieden om bij een epidemie ook buiten het ziekenhuis op een meer professionele manier besmette personen te verzorgen.

Woonzorgcentra die hun diensten en zorgaanbod ook richten tot zelfstandig thuiswonende ouderen zullen nog intenser samenwerken met eerstelijnsvoorzieningen en -zorgverleners. Diensten voor gezinszorg en thuisverpleging zijn hun bevoorrechte partners. Een structurele samenwerking tussen woonzorgcentra, gezinszorg en thuisverpleging moet leiden tot het digitaal delen van gebruiker- (of patiënt-) gegevens, een geïntegreerde intake en de opmaak, uitvoering, evaluatie en aanpassing van gecoördineerde leefzorgplannen.                      

Woonzorgcentra bereiden zich wel degelijk nu al op die toekomst voor. De goede praktijkvoorbeelden die in onze allernieuwste publicatie Trots op onze ouderenzorg worden beschreven, een kleine selectie van de zovele, getuigen van een dynamische sector die zichzelf voortdurend wenst te verbeteren. Zij zijn, ietwat kunstmatig, ingedeeld volgens thema: persoonsgerichte zorg, kwaliteitszorg, geïntegreerde zorg, groepsvorming, buurtzorg, innovatieve arbeidsorganisatie, vernieuwende architectuur en sociaal ondernemerschap.

Wij hopen hiermee woonzorgcentra te inspireren en mee te werken aan positieve beeldvorming ten aanzien van onze ouderenzorg.

- Robert Geeraert

Meer informatie? Check dan onze publicatie Trots op onze ouderenzorg. 

Ook interessant

Zorg & welzijn

Dementie: van begrijpen naar begeleiden

Expertisecentrum Dementie

Bestel

Zorg & welzijn

Een nieuw paar ogen

Giselinde Bracke
Ine Hostyn
Ann Steverlynck
Sofie Verschaeve

Bestel

Zorg & welzijn

Therapeutische tuinen

Terra-Therapeutica

Bestel

Zorg & welzijn

Corona: een momentum voor de woonzorgcentra

Robert Geeraert

Bestel

Zorg & welzijn

Hartverwarmers

Maite Mallentjer
Frederik Vincx

Bestel

Zorg & welzijn

Intens spelen in de praktijk

Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw

Bestel