Menu

IJsbergrekenen: de vijf principes van onze cahiers

De pedagogische begeleidingsdienst van het GO! biedt negen didactische cahiers aan om onderwijsprofesionals een houvast te geven in hun streven naar optimale leereffecten voor alle leerlingen.

02-07-2020 - door Benjamin Jacobs

Check hier de volledige reeks

De reeks is bedoeld voor iedereen die wil weten hoe je een brug slaat tussen de theorie en de praktijk van het wiskundeonderwijs in de basisschool.

Op zich is het ijsbergrekenen geen nieuwe didactiek. De didactiek sluit aan bij de leerplannen van elke koepel en is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten in effectief wiskundeonderwijs. Wat wel nieuw is, is de volledige specifieke didactische ondersteuning van de leerinhouden. In de cahiers is wat je kunt aanleren versmolten met hoe je het kunt aanleren.

De didactiek zelf wordt gekenmerkt door vijftal didactische principes:

1. Het oplossen van authentieke en uitdagende problemen: Het oplossen van problemen neemt centrale plaats in. Door kinderen veelvuldig problemen aan te bieden waarbij ze hun wiskundige kennis, vaardigheden en attitudes op een creatieve manier kunnen toepassen, bevorderen we naast de wiskundige competenties ook de creatieve denkvaardigheden en de interesse voor wiskunde.

2. Het begrijpen van wiskundige concepten en procedures: Het begrijpen van wiskundige concepten en procedures is de motor van de didactiek. Kinderen moeten voldoende kunnen verwoorden, handelen en noteren. Je hebt als leraar pas voldoende garantie dat de kinderen inzicht hebben in de leerstof als ze een wiskundige situatie kunnen uitleggen in hun eigen woorden, hun uitleg kunnen voorstellen met materiaal en deze kunnen noteren in wiskundetaal.

3. Het variëren als een vorm van herhaling: In de cahiers is de herhaling ingebouwd door op een doordachte manier variatie aan te brengen in het didactische materiaal en in het soort opgaven. Herhaling én variatie is effectiever dan het veelvuldig herhalen van dezelfde soort opgaven.

4. Het trapsgewijs vorderen van motorisch naar mentaal redeneren: In de cahiers bouwen we inzichten en vaardigheden op vanuit het handelen met concrete materialen. In een volgende fase maken de concrete materialen plaats voor goed uitgekiende structuurmodellen. Deze structuurmodellen worden op hun beurt vervangen door schematische denkmodellen die dienen als laatse opstap naar het vlot maken van abstracte bewerkingen. Op die manier wordt het formele rekenen ondersteund door een stevige inzichtelijke basis. Ten slotte gaan de leerlingen de abtracte leerstof uitvoerig automatiseren en memoriseren.

5. Het spiraalsgewijs ordenen van leerstof in samenhangende modules: De inhouden in de cahiers zijn modulair geordend. Dat maakt het mogelijk om de nieuwe leerstof modulair aan te bieden en tegelijkertijd de reeds verworven leerstof verder te automatiseren en te memoriseren. Daarnaast borduurt elk nieuw hoofdstuk voort op de geleerde kennis in de voorgaande modules. Op deze manier vormt de leerstof een samenhangend geheel en gebeurt de herhaling door steeds verder te bouwen op eerder geleerde kennis en vaardigheden.

In de negen cahiers zijn alle leerinhouden voor kinderen van de eerste kleuterklas tot en met het zesde leerjaar op de bovenstaande manier tot in de puntjes didactisch uitgewerkt. De reeks is dan ook een onmisbaar instrument voor iedereen die een inkijk wil in de complete inhoud en didactiek van het wiksundeonderwijs aan kinderen van 2,5 tot 12 jaar.

Check hier de volledige reeks

Ook interessant

Onderwijs

Verschillen in onderwijs

Bestel

Onderwijs

Tucht voor onderwijspersoneel in stedelijk en gemeentelijk onderwijs

Hildegard Schmidt

Bestel

Onderwijs

De leraar is een team

Luc De Man
Els Gallin

Bestel

Onderwijs

STEM in je klas

Pedagogische Begeleidingsdienst Basisonderwijs OVSG

Bestel

Onderwijs

Woord- en dramalessen voor kinderen

Bestel

Onderwijs

Teamzorg is zelfzorg

Geertrui De Ruytter
Ann Martin

Bestel