Menu

Bevoegdheidsregeling en -verdeling binnen het OCMW: nieuwe decretale bepalingen sedert 2019

Hieronder volgt een overzicht van de nieuwe decretale bepalingen die van belang zijn voor overheidsopdrachten, volgens het verloop ervan.

15-07-2020 - door Petra Dombrecht, Steven Van Garsse

Vaststelling gunningswijze en gunningsvoorwaarden

De raad voor maatschappelijk welzijn, hierna de raad genoemd, is bevoegd om de wijze van gunnen te kiezen en om de voorwaarden vast te stellen (Art. 78, 2de lid, 10° Decreet over het lokaal bestuur). De raad kan deze bevoegdheden in principe niet overdragen aan een ander bestuursorgaan. Van deze regel kan de raad enkel afwijken voor opdrachten die passen binnen het begrip dagelijks bestuur of voor opdrachten die nominatief opgelijst zijn Art. 78, 2de lid, 10°, a) en b) en art. 84, § 3, 5° en 6° Decreet over het lokaal bestuur.

Dagelijks bestuur: het is de raad die op basis van artikel 78, tweede lid, 9e vaststelt wat onder dagelijks bestuur moet worden verstaan. In het Decreet over het lokaal bestuur wordt het begrip dagelijks bestuur losgekoppeld van het visum en het budgethouderschap.

Nominatief bepaald: de tweede mogelijkheid om de bevoegdheid tot het vaststellen van de wijze van gunnen en tot het vaststellen van de voorwaarden over te dragen, is een opdracht nominatief te bepalen. Dat betekent dat het project duidelijk omschreven moet zijn, zodat het gedelegeerde orgaan de verdere uitvoering kan realiseren zonder verdere tussenkomst van de raad. Op zijn beurt kan het vast bureau in dezelfde zin zijn bevoegdheid overdragen aan de algemeen directeur. Art. 85, 1ste lid Decreet over het lokaal bestuur.

Op zijn beurt kan de algemeen directeur in dezelfde zin zijn bevoegdheid overdragen aan een personeelslid. Art. 85, 3de lid Decreet.

Bij dwingende en onvoorziene omstandigheden

Het vast bureau kan, zonder delegatie door de OCMW-raad en op eigen initiatief bij dwingende en onvoorziene omstandigheden de plaatsingsprocedure en de voorwaarden ervan bepalen. Art. 84, § 4 Decreet over het lokaal bestuur. Die gedelegeerde bevoegdheid kan niet aan de algemeen directeur gedelegeerd worden.

Voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van de opdracht

Indien er geen kredieten beschikbaar zijn, is het toch de OCMW-raad die over de uitgaven beslist die door dwingende en onvoorziene omstandigheden vereist zijn. Deze bevoegdheid om over de uitgaven te beslissen, omvat naast de bevoegdheid om de voorwaarden van overheidsopdrachten en de plaatsingsprocedure vast te stellen, ook de bevoegdheid tot het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten.

Het Decreet over het lokaal bestuur heeft hier een parallelle regeling als die van de gemeente ingeschreven voor de OCMW’s. De basisbevoegdheid behoort het vast bureau toe. Art. 84, § 3, 4° Decreet over het lokaal bestuur. Het vast bureau kan delegeren aan de algemeen directeur. De algemeen directeur kan delegeren aan een personeelslid. Art. 85, 1ste en 3e lid Decreet. Dit kan alleen bij reglement. Uitzonderlijk is er goedkeuring nodig door de raad voor maatschappelijk welzijn voor gunning en uitvoering wanneer de gemeente nog niet over uitvoerbare kredieten beschikt voor het lopende boekjaar. Art. 273 Decreet.

Specifieke bepaling betreffende de onderworpenheid van openbare ziekenhuizen aan de wetgeving op de overheidsopdrachten

De openbare ziekenhuizen vallen onder het toepassingsgebied uiteengezet in art. 2 van de wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

Lees meer omtrent de opdrachten van gemeenten, OCMW’s, politiezones en hulpverleningszones (bevoegde organen en bestuurlijk toezicht) in Wegwijs overheidsopdrachten. Opdrachten lokale besturen in de klassieke sectoren

Ook interessant

Bestuur & organisatie, Recht

Handboek Bestuursrecht 2020-2021

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Codex Maatschappelijke Dienstverlening | 6de editie

Bestel

Bestuur & organisatie

Handboek van de mandataris lokale besturen

Bestel

Bestuur & organisatie

Intergemeentelijke Samenwerking

Karen Alderweireldt
Christof Delatter

Bestel

Bestuur & organisatie, Communicatie & informatie, Cultuur & vrije tijd, Omgeving

Civic Crowdfunding, een handboek voor Changemakers

Growfunding

Bestel

Bestuur & organisatie

Codex Lokaal Bestuur | 5de editie

Bestel