Menu

Wanneer en hoelang kan uw bestuur een beroep doen op uitzendarbeid?

Overheden worden, net zoals privébedrijven, wel eens geconfronteerd met onverwachte pieken of tijdelijke projecten die niet door het normale personeelscontingent opgevangen kunnen worden. Daarom schakelen besturen occasionele arbeidskrachten in. Maar wat zijn de regels daarvoor?

28-08-2020 - door Cosette Verhelst

Uitzendarbeid is een vorm van terbeschikkingstelling van personeel. De werknemer wordt aangeworven door het uitzendbureau maar voert prestaties uit in de organisatie van de gebruiker. De uitzendkracht wordt dus niet rechtstreeks aangeworven door de werkgever bij wie hij werkt, maar geniet wel dezelfde rechten als de andere werknemers op het vlak van loon, arbeidstijd, bescherming tegen arbeidsongevallen of voordelen voortvloeiend uit de sociale zekerheid.

Het decreet van 27 april 2018 betreffende de uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen regelt de uitzendarbeid voor lokale besturen (B.S. van 16 mei 2018).

Welke Vlaamse overheidsdiensten?

Het betreft de departementen, de intern verzelfstandigde agentschappen, de publiekrechtelijke vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen, de strategische adviesraden, de met rechtspersoonlijkheid beklede patrimonia, de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs (Raad GO), de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening de Watergroep, het Vlaamse Fonds voor de Letteren en de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taalen Letterkunde.

Welke lokale besturen?

Het betreft de provincies en de publiekrechtelijke agentschappen (autonome provinciebedrijven) die ervan afhangen, de gemeenten, de openbare instellingen (= OCMW) en publiekrechtelijke agentschappen (autonome gemeentebedrijven) en verenigingen (OCMW-verenigingen) die ervan afhangen en de intercommunales, openbare instellingen van de erkende erediensten zoals vermeld in het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.

Hoelang en wanneer kan men beroep doen op uitzendarbeid?

Elke vorm van uitzendarbeid is toegelaten voor een maximale periode van 12 maanden, met inbegrip van de eventuele verlengingen. Artikel 8bis van de Uitzendarbeidswet bepaalt dat opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid bij eenzelfde gebruiker slechts toegestaan zijn voor zover kan worden aangetoond dat er op het niveau van de gebruiker een nood aan flexibiliteit bestaat die het gebruik van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid rechtvaardigt.

Het gebruik van dagcontracten werd echter niet uitgewerkt voor overheidsdiensten, in tegenstelling tot de privé-sector; bijgevolg zijn opeenvolgende dagcontracten niet mogelijk voor overheidsdiensten. Bovendien mag een uitzendbureau geen uitzendkrachten tewerkstellen of aan het werk houden in geval van staking of lock-out.

Voorbeelden:

  • De duurtijd van 12 maanden slaat op het motief of de reden voor de uitzendarbeid. Een contractueel personeelslid is 18 maanden afwezig wegens ziekte. Hij kan gedurende maximaal 12 maanden vervangen worden door dezelfde uitzendkracht of meerdere uitzendkrachten. Voor de overige 6 maanden kan men geen beroep meer doen op uitzendarbeid omdat de maximale duurtijd is uitgeput.
  • Een uitzendkracht kan verschillende uitzendopdrachten na elkaar vervullen als de reden voor de uitzendarbeid steeds verschillend is en als voor elke reden de maximale duurtijd van 12 maanden wordt gerespecteerd.
  • Zo kan een zelfde uitzendkracht een contractueel personeelslid wiens arbeidsovereenkomst werd beëindigd vervangen gedurende 12 maanden en nadien opnieuw 12 maanden aan de slag ter vervanging van een ander personeelslid wiens arbeidsovereenkomst werd geschorst omwille van deeltijdse loopbaanonderbreking.
Schrijf u in voor ons webinar Uitzendarbeid in de publieke sector
Meer informatie? Check onze reeks Personeel & Organisatie

Ook interessant

Personeel

Het jungle-effect van de crisis

Nele Verrezen

Bestel

Personeel

Lean in gezondheids- en welzijnsvoorzieningen

Hans Crampe

Bestel

Personeel

Job zoeken: check

Catherine Ruys
Wim Coppieters

Bestel

Personeel

Burn-Out en Leiderschap

Sonja Reckers

Bestel

Personeel

De kracht van zelfsturende teams

Daan Sorgeloos
Guido Maes
Toon Torbeyns
Carla Arp

Bestel

Personeel

Gekonkelfoes in organisaties

Nele Verrezen

Bestel