Menu

Wat is de oorsprong van het dagboek der werken?

Vandaag is het dagboek der werken wettelijk verankerd in art. 83 AUR (voormalig art. 37 AAV). Het is een belangrijk juridisch instrument bij het bepalen van de rechten en plichten van de partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overheidsopdracht, onder meer als bewijs bij betwistingen. Maar waar vindt het dagboek der werken zijn oorsprong?

27-04-2021 - door Steven Van Garsse, Ellen Wouters

Voor er sprake was van het ‘dagboek der werken’ werden de vorderingsstaten van de aannemer opgesteld op basis van toegevoegde aantekeningen (des ‘attachements’). Deze aantekeningen zijn de juiste en gedetailleerde weergave van alle dagelijks uitgevoerde werken, wat hoeveelheden, afmetingen en gewicht betreft.

Deze aantekeningen hadden een praktisch belang, aangezien deze de basis vormen van de vorderingsstaten (‘l’etablissement des décomptes’). Ze hadden eveneens een juridisch belang, aangezien deze aantekeningen door partijen dagelijks werden ondertekend en partijen definitief binden. Indien de aannemer niet akkoord ging met de aantekeningen, was hij gehouden, op straffe van verval, binnen tien dagen schriftelijk zijn opmerkingen te laten kennen aan de aanbesteder. Indien binnen deze termijn geen opmerkingen werden ingediend, werd hij geacht de aantekeningen zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Volgens M.-A. FLAMME werden deze aantekeningen (des ‘attachements’) in 1965 ondergebracht in art. 37 AAV. In dit artikel wordt voor het eerst gesproken van het ‘dagboek der werken’. Deze aantekeningen vormen een integraal deel van het dagboek der werken, maar kunnen eveneens in afzonderlijke documenten worden opgetekend. Deze invoering zorgt dus voor een praktische vereenvoudiging. De vorderingsstaten kunnen nu beschouwd worden als ‘eenzijdige documenten’ uitgaande van de aannemer. Indien de aanbesteder zijn verantwoordelijkheid tot het bijhouden van de inlichtingen in het dagboek der werken, evenals tot het bijhouden van de gedetailleerde notities (des ‘attachements’), niet nakomt, kan hij deze vorderingsstaten niet meer betwisten. Het voorgaande lijkt de onduidelijkheden in de praktijk omtrent de verantwoordelijkheid over het dagboek der werken dan ook te kunnen verklaren.

Meer informatie? Check onze publicatie ‘Dagboek der werken’.

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Lokaal financieel management | Print + digitaal met abonnement

Jan Leroy
Christophe Vanhee

Bestel

Bestuur & organisatie

Artikelsgewijze commentaar op de (nieuwe) wetgeving overheidsopdrachten | Print + digitaal met abonnement

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Codex Maatschappelijke Dienstverlening | 7de editie

Bestel

Bestuur & organisatie

Reeks Overheidsopdrachten | Print + Digitaal met abonnement

Bestel

Bestuur & organisatie

Selectie- en Gunningscriteria

Alexander Verschave

Bestel

Bestuur & organisatie

Verzelfstandiging en samenwerking op lokaal vlak | Print + digitaal met abonnement

Jan Leroy
Karen Alderweireldt
Ben Gilot
Dirk Meulemans
Steven Van Garsse
Pieter Vanderstappen

Bestel