Menu

De 4 basisprincipes van burenbemiddeling

Bemiddeling bestaat uit een aantal werkingsprincipes. Deze principes kunnen gezien worden als leidraad waaraan de bemiddeling wordt opgehangen. Ze kunnen gebruikt worden als toetsingscriteria.

14-07-2021 - door Netwerk burenbemiddeling Vlaanderen

Beter een goede buur dan een verre vriend

Beter een goede buur dan een verre vriend. Maar toch kunnen er ook conflicten ontstaan tussen buren, vaak wanneer er een gebrek aan communicatie en begrip is. Ze kunnen worden veroorzaakt door een verschillende levensstijl en de daaraan gekoppelde waarden en normen. Het zal niet verbazen dat de toenemende cocooning enerzijds, en de verzuring in de maatschappij anderzijds, hun tol eisen.

Burenbemiddeling is een middel om via samenspraak een burenconflict of een burenruzie op te lossen. Onder burenbemiddeling verstaan wij de methodiek waarbij bemiddeld wordt tussen twee buren die effectief naast, boven, onder, over of achter elkaar wonen. Kortom: die in elkaars nabijheid wonen.

Basisprincipes van burenbemiddeling

Bemiddeling bestaat uit een aantal werkingsprincipes. Deze principes kun­nen gezien worden als leidraad waaraan de bemiddeling wordt opgehan­gen. Ze kunnen gebruikt worden als toetsingscriteria. Hoe meer en hoe zui­verder de werkingsprincipes gerespecteerd worden, hoe zuiverder er van bemiddeling gesproken kan worden. Vaak zullen deze principes beïnvloed worden door o.a. de context waarin men werkt. Het is de taak van elke be­middelaar om deze principes te bewaken.

1. Vrijwilligheid

Vrijwilligheid wil zeggen dat iedere buur vrij is om deel te nemen aan een bemiddeling. Bemiddeling kan niet opgelegd worden. Bemiddeling kan starten op vraag van één buur. Belangrijk is om na te gaan of ook de andere buur wenst deel te nemen. Eenieder heeft het recht hier vrij in te kiezen.

Een weigering tot deelname mag geen negatieve gevolgen hebben. Wan­neer een derde een bemiddeling voorstelt, zal de bemiddelaar eerst nagaan of de verschillende buren open staan voor een bemiddeling. Eenieder kan op gelijk welk moment uit het bemiddelingstraject stappen.

2. Vertrouwelijkheid

Bemiddeling is een vertrouwelijk proces. Ten eerste zal de bemiddelaar zelf de vertrouwelijkheid toepassen. De bemiddelaar mag geen inhoudelijke informatie doorgeven aan derden, tenzij met het akkoord van de buren. De bemiddelaar kan hoogstens aan derden meedelen of de bemiddeling is opgestart en nog lopende is. Ook van de buren wordt gevraagd om de vertrouwelijkheid te respecteren. Dit schept een veilig klimaat.

Bij aanvang van de bemiddeling is het goed om open te bespreken wie er allemaal op de hoogte zal zijn van de inhoud van de gesprekken. Open communicatie over de bemiddeling kan leiden tot meer vertrouwen in het verloop van een bemiddeling, de gemaakte afspraken enz. Binnen burenbemiddeling is de deontologische code van toepassing voor de bemiddelaars. Ook deze code hecht belang aan de vertrouwelijkheid.

3. Neutraliteit (meerzijdig partijdig)

De term neutraliteit is meer gekend dan meerzijdige partijdigheid. Het is echter een utopie om 100% neutraal te zijn. Een bemiddelaar is zo neutraal als de buren hem aanzien. De term meerzijdige partijdigheid dekt dus beter de lading. De term duidt erop dat de bemiddelaar er voor beide buren is. Wat hij voor een buur doet, doet hij ook voor de andere. Of beter gezegd: “Men doet voor beide buren dat wat nodig is.” Beide buren weten ook wat er voor de andere buur gedaan wordt. De bemiddelaar is steeds transparant over de meerzijdige partijdige houding.

Meerzijdige partijdigheid wil ook zeggen dat je je als bemiddelaar onbevooroordeeld kan openstellen voor iedere buur. Men vertrekt vanuit de kwaliteiten en het positieve van iedere persoon. Uiteraard kan een bemiddelaar op zijn eigen grenzen van aan­vaardbaarheid stoten. Belangrijk is dan dat hij eerlijk is met zichzelf en bijvoorbeeld die bemiddeling overlaat aan een andere bemiddelaar.

4. Transparantie

Transparantie is zowel een houding als een vaardigheid van de bemidde­laar. De bemiddelaar is open over zijn eigen rol, het doel van de bemidde­ling, het verloop, de grenzen van een bemiddeling enz. De bemiddelaar is ook transparant over zijn eigen handelen, houding, denken en kennis die hij heeft. De bemiddelaars nodigen de buren eveneens uit tot een transpa­rante houding.

Meer weten over de verschillende fases in het bemiddelingsproces? In ons Handboek burenbemiddeling geven we tal van voorbeelden, aandachtspunten en tips voor de bemiddelaars.

Ook interessant

Sociaal beleid & werk

Handboek Schuldbemiddeling | Print + digitaal met abonnement

Robin Van Trigt
Jan Vansantvoet

Bestel

Sociaal beleid & werk

Wegwijzer naar een integrale hulpverlening | 9e editie

Ria Vandaele

Bestel

Sociaal beleid & werk

Inclusief werken en ondernemen

Sterpunt Inclusief Ondernemen

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een Breed Sociaal Beleid: Maatschappelijk werk, sluitstuk van een breed sociaal beleid (5)

Peter Cousaert
Hans Grymonprez
Maria Bouverne-De Bie
Marjolijn De Wilde
Griet Briels
Katty Creytens
Katrien Boone

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een Breed Sociaal Beleid: Kinderrechten en Grondrechten Beleidspraktijk (4)

Peter Cousaert
Hans Grymonprez
Jolijn De Haene
Zita De Pauw
Imke Pichal
Ilse Holvoet
Kathleen Emmery
Isabel Devriendt
Kurt Peeters

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een Breed Sociaal Beleid: Kinderrechten en grondrechten een inleiding (3)

Chris Peeters
Didier Reynaert
Nathalie Van Ceulebroeck
Rudy De Cock

Bestel