Menu

Procedurevrijheid bij de verkoop van onroerend goed

De overheid moet bij de verkoop van haar onroerend goed de principes van mededinging en transparantie respecteren. Met het oog daarop hanteert zij in elke fase van de verkoop een toewijzingssystematiek die non-discriminatoir, transparant en objectief is.

20-10-2021 -

Deze systematiek werd ontwikkeld in de Europese rechtspraak over het gelijkheids-en transparantiebeginsel bij de toewijzing van overheidscontracten. Deze rechtspraak reikt de overheid procedurele waarborgen aan om haar onroerend goed in overeenstemming met het gelijkheids-en transparantiebeginsel te verkopen. Het zijn als het ware algemene spelregels die bij verkoop nageleefd moeten worden, zoals het gebruik van objectieve en non-discriminatoire gunnings-of selectiecriteria.

Binnen het Belgisch administratief recht moet de overheid ook rekening houden met de ongeschreven beginselen van behoorlijk bestuur. Deze beginselen vormen in ons bestuursrecht als het ware de juridische onderbouw voor deze procedurele waarborgen. Naast het gelijkheids-en transparantiebeginsel zelf, kan men ook denken aan het zorgvuldigheidsbeginsel of het patere legem quam ipse fecisti-beginsel.

De verplichting om bij vastgoedvalorisatie mededinging en transparantie (het transparantie-en gelijkheidsbeginsel) te eerbiedigen, werd recent ook verankerd in Vlaamse decreetgeving en omzendbrieven.

Meer weten over vastgoedvalorisatie en over een mogelijke matrix? Schrijf je in voor het webinar (herhaling wegens succes) van Steven Vande Putte op 1 december

Ook interessant

Omgeving, Sociaal beleid & werk

100 basisbegrippen over sociaal wonen in Vlaanderen

Andy Dilles

Bestel

Omgeving

Het omgevingsvergunningsdecreet ontleed

Xavier Buijs
Steven Verbanck

Bestel

Omgeving

Goed Wonen Inspiratieboek

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

Houvast voor de bestuurders van een sociaal verhuurkantoor

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

Trots op mijn roots

Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen

Bestel

Omgeving, Onderwijs

Slim gedeeld: Wegwijzer over het slim delen van schoolinfrastructuur

Verenigde Verenigingen

Bestel