Menu

Mogelijke tuchtsancties bij onderwijspersoneel in stedelijk en gemeentelijk onderwijs

10-11-2021 -

Bij tekortkoming aan hun plichten kunnen de personeelsleden één van de volgende sancties oplopen:

  • blaam;
  • de afhouding van de wedde;
  • de schorsing bij tuchtmaatregel;
  • de terbeschikkingstelling bij tuchtmaatregel;
  • de terugkeer tot de tijdelijke aanstelling voor het personeelslid dat vastbenoemd is in een wervingsambt, de terugzetting in rang voor het personeelslid dat vastbenoemd is in een selectie- of bevorderingsambt of het uitstel van vaste benoeming voor een bepaalde duur van het personeelslid dat tijdelijk aangesteld is voor doorlopende duur. De terugzetting in rang is niet van toepassing op de personeelsleden van de pedagogische begeleidingsdiensten;
  • het ontslag. Naargelang de aard van de redenen waarom een ontslag gegeven wordt, kan de inrichtende macht beslissen dat dit ontslag betrekking heeft op één, verscheidene of al haar instellingen of centra;
  • de afzetting. Naargelang de aard van de redenen waarom tot afzetting wordt overgegaan, kan de inrichtende macht beslissen dat de afzetting betrekking heeft op één, verscheidene of al haar instellingen of centra.

Blaam

De blaam is een morele tuchtstraf zonder materiële of financiële gevolgen, en dient eerder om te waarschuwen.

Afhouding van wedde

De afhouding van de wedde kan voor ten hoogste zes maanden worden toegepast en mag ten hoogste één vijfde van de laatste bruto-activiteitswedde per maand bedragen. Tijdens de afhouding van de wedde moet het personeelslid zijn functie uitoefenen, maar wordt zijn wedde verminderd. De afhouding van de wedde mag niet tot gevolg hebben dat de wedde van het personeelslid wordt verminderd tot een bedrag dat lager is dan het bedrag van de werkloosheidsuitkering waarop de betrokkene recht zou hebben indien hij of zij in het stelsel van de sociale zekerheid voor werknemers dat voordeel zou genieten.

Schorsing

De schorsing houdt in dat het personeelslid tijdelijk uit zijn ambt wordt verwijderd. De schorsing bij tuchtmaatregel wordt uitgesproken voor ten hoogste één jaar. Het personeelslid blijft in de administratieve stand waarin het zich bevond op de dag voor de tuchtschorsing. Als de betrokkene in actieve dienst was, dan blijft hij dit tijdens de schorsing als tuchtmaatregel. In principe kan hij dan ook niet elders aan de slag, vermits hij in dienstactiviteit is. De schorsing heeft de halvering van de laatste bruto-activiteitsweddentoelage tot gevolg, onverminderd de bescherming om niet minder te ontvangen dan het bedrag van de werkloosheidsuitkering. De schorsing bij tuchtmaatregel staat los van de preventieve schorsing, die een ordemaatregel is. Als tuchtmaatregel is het een persoonlijke sanctie, bedoeld om het personeelslid te treffen. De preventieve schorsing daarentegen is een maatregel in het belang van het onderwijs of de dienst.

Terbeschikkingstelling

Bij de terbeschikkingstelling bij tuchtmaatregel wordt het personeelslid eveneens uit zijn ambt verwijderd. Betrokkene ontvangt een wachtgeld ten bedrage van de helft van de laatste bruto-activiteitswedde, op voorwaarde dat dit bedrag niet lager is dan het bedrag van de werkloosheidsuitkering waarop betrokkene recht zou hebben mocht hij in het stelsel van de sociale zekerheid voor werknemers dat voordeel genieten. De terbeschikkingstelling bij tuchtmaatregel moet ten minste voor één jaar, maar mag niet voor langer dan twee jaar worden opgelegd.

Terugkeer tot tijdelijke aanstelling

Bij de terugkeer tot de tijdelijke aanstelling blijft het personeelslid in de betrekking die het als vastbenoemd personeelslid bekleedde op de dag voorafgaand aan de tuchtuitspraak en is hij reaffectatievrij. Concreet betekent dit dat wanneer een vastbenoemd personeelslid in een wervingsambt deze tuchtstraf krijgt, hij zijn functie blijft uitoefenen, maar terug als tijdelijke aangesteld voor doorlopende duur. Het personeelslid dat vastbenoemd is in een selectie- of bevorderingsambt krijgt een lager ambt toegewezen, met de daarmee samenhangende bezoldiging. De tuchtsanctie gaat in op de eerste dag van het schooljaar die volgt op de definitieve uitspraak. Voor het personeelslid dat aangesteld is met een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur wordt de vaste benoeming uitgesteld. Het personeelslid blijft aangesteld voor doorlopende duur en blijft ook zijn recht op zulke aanstelling behouden. De terugkeer tot de tijdelijke aanstelling of het uitstel van benoeming betekent dat het personeelslid slechts opnieuw in aanmerking komt voor een vaste benoeming na verloop van twee volledige schooljaren, volgend op de uitspraak.

Ontslag

Bij het ontslag bij tuchtmaatregel wordt het personeelslid definitief uit zijn ambt verwijderd. De tuchtoverheid beslist of het ontslag betrekking heeft op één, verscheidene of al haar instellingen. Indien het personeelslid ter beschikking is gesteld wegens ontstentenis van betrekking en wedertewerkgesteld is, kan het bestuur waar het personeelslid de opdracht verricht eveneens het ontslag opleggen. Het ontslag kan betrekking hebben op de oorspronkelijke vaste benoeming op voorwaarde dat het bestuur van de oorspronkelijke vaste benoeming dit ontslag bevestigt. Het bestuur waar het personeelslid effectief prestaties verricht moet binnen een termijn van twintig kalenderdagen de definitieve beslissing tot ontslag, de eventuele beslissing van de Kamer van Beroep en het tuchtdossier waarop het bestuur zich baseerde, bezorgen aan het bestuur waar het personeelslid oorspronkelijk benoemd is. Dat bestuur beschikt dan na ontvangst van het dossier over een termijn van twintig kalenderdagen om de beslissing tot ontslag te bevestigen. Tegen die bevestiging kan het personeelslid geen beroep indienen bij de Kamer van Beroep. Wanneer er een rechtsopvolger2 ontbreekt voor de oorspronkelijk benoemende overheid die zelf geen juridische verantwoordelijkheid meer draagt voor het personeelslid, neemt de Kamer van Beroep de beslissing voor bevestiging van ontslag. Het ontslagen personeelslid wordt pas definitief uit zijn ambt verwijderd na een opzeggingstermijn waarvan de duur wordt vastgesteld volgens het aantal arbeidsdagen dat vereist is om aanspraak te kunnen maken op uitkeringen in het kader van de werkloosheidsreglementering en van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Deze opzeggingstermijn is niet te verwarren met de opzeggingstermijn en de berekeningswijze ervan zoals voorzien in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, maar betreft de termijnen die nodig zijn om rechten te kunnen opbouwen volgens het stelsel van de werkloosheidsuitkeringen. De opzeggingstermijn begint te lopen vanaf de betekening van de beslissing. Tijdens deze opzeggingstermijn wordt het personeelslid beschouwd als tijdelijk aangesteld en kan het door de inrichtende macht met een andere opdracht worden belast. Deze opdracht hoeft niet noodzakelijk binnen hetzelfde ambt gegeven te worden. Het personeelslid ontvangt het brutosalaris verbonden aan het ambt waarin het vastbenoemd was. Het personeelslid kan geheel of gedeeltelijk afstand doen van die opzeggingstermijn.

Afzetting

Bij de afzetting wordt het personeelslid definitief uit het ambt verwijderd en verliest het personeelslid zijn recht op een overheidspensioen. Artikel 50 van de algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen verbindt namelijk aan de zwaarste tuchtsanctie het verlies van het recht op ambtenarenpensioen. Ook hier kan bij een ter beschikking gesteld personeelslid zowel het bestuur waar het personeelslid zijn ambt uitoefent, als het oorspronkelijk benoemende bestuur de afzetting bevestigen. Deze sanctie is de zwaarst mogelijke sanctie omdat ze blijft gevolgen hebben nadat het personeelslid uit het schoolbestuur verwijderd is.

Meer lezen over tuchtsancties in het onderwijs? Check onze publicatie Tucht voor onderwijspersoneel in stedelijk en gemeentelijk onderwijs.

Ook interessant

Onderwijs

Wij weten van praten

Geertrui De Ruytter
Ann Martin

Bestel

Onderwijs

#Be sexy, be safe

Child Focus
Pimento

Bestel

Onderwijs

Het vademecum voor secretariaatsmedewerkers van het DKO

OVSG

Bestel

Onderwijs

Architectuur maakt school

Luc De Man
Marianne Coopman

Bestel

Onderwijs, Personeel, Politie & veiligheid

Een job bij de politie | 6de editie (het oude: ik word politie-inspecteur)

Bart De Cocker
Fanny De Maeght
Kevin De Vlieger
Nathalie Adam

Bestel

Onderwijs

Vlaamse toetsen

Luc De Man
Kris Denys

Bestel