Menu

ZeroRegio: een lokaal klimaatbeleid in West-Vlaanderen

Op 17 juni 2019 werd door de provincie West-Vlaanderen, in samenwerking met Fluvius, Intercommunale Leiedal en de West-Vlaamse Intercommunale (WVI), een overzicht gemaakt van verschillende ondersteuningsprojecten en -kaders die lokale besturen helpen bij hun lokaal klimaatbeleid.

10-12-2021 -

Deze projecten gaan over thema’s zoals hernieuwbare energie, maar ook duurzaam bouwen, mobiliteit, vergroening, verlichting, openbare gebouwen, warmtenetten als hefboom voor (nieuwe) bedrijvigheid en woonwijken … De projecten zijn per thema geclusterd en geven aan welke (semi)publieke speler de trekker is binnen (een deel van) de provincie West-Vlaanderen. Het merendeel van de projecten valt binnen een Europees samenwerkingsverband en/of met Europese financiële ondersteuning.

Een concreet en ‘goed’ voorbeeld van een ondersteuningsproject (zoals hierboven omschreven) is het project ZeroRegio met de Intercommunale Leiedal als trekker. Dit project liep tussen 1 oktober 2017 tot 1 oktober 2020. Het is bovendien een project dat kadert binnen de oproep van de Vlaamse overheid uit 2016 voor strategische projecten in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Het opzet hiervan was een strategie uit te werken voor Zuid-West-Vlaanderen richting een klimaatneutrale toekomst. Daarbij werd zowel klimaatmitigatie als klimaatadaptatie in relatie gebracht tot de ruimtelijke vertaling ervan in de ruimtelijke planning.

De acties die hieruit voortvloeiden inzake hernieuwbare energie en ruimtelijke inpassing:

• In het gemeenteraadsbesluit participatie verplichten voor nieuwe hernieuwbare energieprojecten.

• De verkenning voor een warmtenetwerk langs de Leie en het kanaal Roeselare-Leie.

• De installatie van zonnepanelen op de gemeentelijke daken via burgerparticipatie.

Meer goede voorbeelden uit alle Vlaamse provincies vind je in onze publicatie Gebiedsgerichte afstemming van hernieuwbare energie.

Ook interessant

Omgeving, Sociaal beleid & werk

100 basisbegrippen over sociaal wonen in Vlaanderen

Andy Dilles

Bestel

Omgeving

Het omgevingsvergunningsdecreet ontleed

Xavier Buijs
Steven Verbanck

Bestel

Omgeving

Goed Wonen Inspiratieboek

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

Houvast voor de bestuurders van een sociaal verhuurkantoor

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

Trots op mijn roots

Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen

Bestel

Omgeving, Onderwijs

Slim gedeeld: Wegwijzer over het slim delen van schoolinfrastructuur

Verenigde Verenigingen

Bestel