Menu

Bijkomende motieven bij de beslissing van een klassenraad

Bij de deliberatie door de klassenraad kunnen er ook een aantal bijkomende motieven meegenomen worden in de beslissing, zoals bv. de studiehouding.

17-11-2022 -

Een negatieve studiehouding speelt uiteraard een rol bij de beoordeling van het kennen en kunnen van de leerling. Dit hoort in beginsel bij de resultaten voor dagelijks werk. Men kan dan ook stellen dat een zwakke studiehouding normaal gezien zijn weerslag zal vinden in (zwakke) resultaten voor dagelijks werk.

Daarnaast kan men zich afvragen of de studiehouding – bijkomend – nog een rol mag spelen in de eindbeoordeling door de klassenraad. De Raad van State is hierin bijzonder duidelijk: de studiehouding mag geen doorslaggevend ele­ment zijn in de deliberatie (lees dus: de enige reden om een B- of C-attest op te leggen).

Voorbeeld

Een leerling van het vijfde jaar Toerisme behaalde drie jaartekorten. De klassenraad besloot een B-attest op te leggen (clausulering TSO). In beroep motiveert het beroeps­orgaan de beslissing niet op basis van de cijfers, maar wijst het eigenlijk enkel op het  feit dat de tekorten van de leerling eerder het gevolg zijn van te weinig inzet (en niet van een gebrek aan capaciteiten) om de clausulering te verklaren. Het voorstel van de leerling om bijles te gaan volgen, vindt de beroepsinstantie weinig geloofwaardig omdat hij daartoe in het voorbije schooljaar ook al aangezet was maar dit toen na­gelaten heeft. Het B-attest werd hier dan ook doorslaggevend gemotiveerd op basis van de studiehouding van de leerling (en niet op basis van zijn resultaten en de impact daarvan op het al dan niet mogelijk succesvol afleggen van het zesde jaar Toerisme).

Het mag dus enkel aangewend worden om de andere motieven (lees: de be­haalde resultaten) aan te vullen en te versterken. Daarnaast is het geen ontoe­laatbaar element bij het uitvoeren van de inschatting van de bekwaamheid van de leerling om hogere studies succesvol af te leggen.

Voorbeelden

Een leerling van het vierde jaar Latijn-Moderne talen behaalde op de kerstexamens zeven tekorten, in juni behaalde hij nog vier tekorten. Op ongeveer de helft van de vakken behaalt hij een jaarcijfer onder 55%. Hij krijgt drie bijkomende proeven opge­legd, voor twee daarvan slaagt hij, voor wiskunde behaalt hij 25%. De klassenraad beslist een C-attest op te leggen, omdat de resultaten op de bijkomende proef te zwak zijn, de leerling twee jaartekorten heeft die niet goedgemaakt werden (aard­rijkskunde en wiskunde) én omdat zijn studiehouding niet in orde is (‘studiehouding verwaarlozen’, ‘onvoldoende resultaat, onvoldoende inzet’). Conform het school­reglement wordt de studiehouding meegenomen in de resultaten voor dagelijks werk. Hier klopt dat ook: de leerling behaalt lage scores op dagelijks werk. Ook is het op basis van het dossier duidelijk dat er doorheen het schooljaar meermaals opmerkingen gemaakt werden over de studiehouding van de leerling. De leerling voert aan dat hij deelneemt aan verschillende buitenschoolse activiteiten, maar de Raad van State ziet niet in hoe dit kan bewijzen dat hij wel de nodige studie-ijver aan de dag heeft gelegd. Ook het feit dat de leerling privébijlessen genomen heeft, doet geen afbreuk aan de resultaten zoals die door de klassenraad vastgesteld werden.

Het boek ‘Een schooljaar in rechtsregels’ start met het weergeven van een aantal juridische basisprincipes van het onderwijsrecht. Ook het onderwijsrecht dat rele­vant is voor de individuele lesgever (het motiveren van examenresultaten, de re­sultaten van de GIP, het berekenen van het jaarcijfer enz.) komt aan bod, alsook de deliberatie door de klassenraad. Het is doorspekt met praktijkvoorbeelden.

Ook interessant

Onderwijs

Leer Lokaal Verzamelmap

OVSG

Bestel

Onderwijs

Iedereen telt

Luc De Man
Marc Van den Brande

Bestel

Onderwijs, Personeel, Politie & veiligheid

Een job bij de politie | 7de editie (het oude: ik word politie-inspecteur)

Bart De Cocker
Fanny De Maeght
Kevin De Vlieger
Nathalie Adam

Bestel

Onderwijs

De toekomst van het onderwijs aan jonge kinderen

Bestel

Onderwijs

Gemeentelijk onderwijs: verzelfstandigen en samenwerken

Jurgen Bal

Bestel

Onderwijs

Zeg het maar

Vera Van de Velde

Bestel