Menu

De toekomst van onderwijs aan jonge kinderen

Het kleuteronderwijs staat al een tijd hoog op de beleidsagenda in Vlaanderen. Ook de huidige Vlaamse Regering (2019-2024) nam de voorbije jaren een aantal beleidsbeslissingen met als doel de kwaliteit van het kleuteronderwijs en kleuterparticipatie te verhogen. Zo is de leerplichtleeftijd verlaagd naar vijf jaar en werd de taalscreening Nederlands (KOALA) bij vijfjarige kleuters verplicht. Via de pilootprojecten ‘Doorgaande lijn’ wil de Vlaamse overheid ook opvang en onderwijs voor kinderen van nul tot zes jaar dichter bij elkaar brengen.

03-03-2023 -

De Vlor heeft de decretale opdracht om over deze maatregelen advies uit te brengen en op die manier bij te dragen aan doordacht onderwijsbeleid met een breed draagvlak. Daarbij komen ook vragen naar boven over de eigenheid van onderwijs aan het jonge kind en strategische opties voor de toekomst waarover de onderwijspartners grondig willen nadenken, zoals: hoe verhoudt de (verdere) leerplichtverlaging zich tot de eigenheid van het kleuteronderwijs? Hoe zien we de verhouding tussen leren en de zorgende dimensie van het kleuteronderwijs? Wat is het verschil in aanpak tussen voorschoolse opvang kleuteronderwijs en lager onderwijs en hoe is er meer afstemming mogelijk?

Bovenstaande vragen worden versterkt door het maatschappelijk belangrijke debat over de dalende leerresultaten in het lager en secundair onderwijs. Dat heeft een indirecte invloed op de discussie over de kwaliteit van het kleuteronderwijs en de onderliggende visie daarop. Moet er meer nadruk komen op instructie in basisvaardigheden en is dit wenselijk?

Hoe gaat het onderwijs aan het jonge kind het best om met de toenemende vraag naar kwantificeren en meetbaarheid? Ook wordt de Vlor uitgedaagd door de vaststelling uit (internationale) onderzoeken dat het Vlaamse onderwijs ondermaats blijft presteren op vlak van kansengelijkheid. Nochtans is emancipatie een belangrijke opdracht van het onderwijs en is de kleuterparticipatie nergens zo hoog als in Vlaanderen. Wat moet en kan er anders in het onderwijs aan jonge kinderen om meer werk te maken van gelijke kansen? Waar zitten de hefbomen? In 2014-2015 verkende de Vlor de missie en de troeven van het basisonderwijs in Vlaanderen en formuleerde de raad de ‘krachtlijnen voor een sterk basisonderwijs’.

In het boek ‘De toekomst van onderwijs aan jonge kinderen’ wensen we in te zoomen op de specifieke eigenheid van onderwijs aan het jonge kind.

Ook interessant

Onderwijs

Muzische vorming breed evalueren

Bestel

Onderwijs

Iedereen telt

Luc De Man
Marc Van den Brande

Bestel

Onderwijs, Personeel, Politie & veiligheid

Een job bij de politie | 7de editie (het oude: ik word politie-inspecteur)

Bart De Cocker
Fanny De Maeght
Kevin De Vlieger
Nathalie Adam

Bestel

Onderwijs

De toekomst van het onderwijs aan jonge kinderen

Bestel

Onderwijs

Gemeentelijk onderwijs: verzelfstandigen en samenwerken

Jurgen Bal

Bestel

Onderwijs

Zeg het maar

Vera Van de Velde

Bestel